INFORMACJA O PROJEKCIE
Strona projektu: www.mlodzipowiatostrodzki.okey.ostroda.pl

   Centrum "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie w okresie od 01.11.2013 do 28.02.2015r. realizować będzie projekt "Szansa dla młodych w Powiecie Ostródzkim" współfinansowanym przez rzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

GRUPA DOCELOWA

   Projekt skierowany jest do 48 osób (26 kobiet ,22 mężczyzn) w wieku 15-30 lat pozostających bez zatrudnienia z powiatu ostródzkiego w tym:
 • 42 osoby (22 K, 20 M) bezrobotne w tym 20 os. (11K, 9M) długotrwale bezrobotne
 • 6 osób (4K, 2M) nieaktywnych zawodowo
Grupę obejmować będzie:
 • 28 osób /15K,13M/ z terenów wiejskich
 • 26 osób /14K,12M/ w wieku 15-24 lat
Kryteria dostępu:
 • wiek 15-30 lat,
 • zamieszkują na terenie woj. warmińsko-mazurskiegow w powiecie ostródzkim
 • brak lub niskie doświadczenie zawodowe
 • brak lub niskie kwalifikacje zawodowe
Kryteria pierwszeństwa:
 • posiadanie co najwyżej średniego wykształcenia
 • długi czas pozostawania bez pracy
 • brak opracowanego Indywidulnego Planu Działania(IPD)
 • nie korzystanie dotychczas z pomocy specjalistycznej: psychologa, doradcy zawodowego
 • chęć zdobycia kwalifikacji w zawodach męskich przez kobiety
 • chęć zdobycia kwalifikacji w zawodach kobiecych przez mężczyzn
CEL PROJEKTU

   Głównym celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe 48 osób (26 kobiet, 22 mężczyzn) w wieku 15- 30 lat pozostających bez zatrudnienia z terenu powiatu ostródzkiego w okresie od 01.11.2013r. do 28.02.2015r. poprzez wsparcie psychospołeczne, doradcze, szkoleniowe i staże prowadzące do zwiększenia szans na rynku pracy.

ZADANIA PROJEKTU

ZADANIE 1 .
 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienie.
 • Opracowanie Indywidulanego Planu Działania (IPD) 4h na osobę.
ZADANIE 2.
 • Wsparcie w zakresie przygotowywania do wejścia na rynek pracy w tym:
  • Trening postaw psychospołecznych i życiowych 16h (4dni x 4h) x 4 grupy szkoleniowe.
  • Warsztaty w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i postaw pracowniczych 16h (4dni x 4h) x 4 grupy szkoleniowe.
  • Giełdy pracy.
  • Samodzielne poszukiwanie pracy.
  • Pomoc w znalezieniu pracy.
ZADANIE 3. Kursy zawodowe
 • KUCHARZ – 12 osób 200h ( teoria + praktyka ),
 • PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ - 10 osób 200h ( teoria + praktyka ),
 • STOLARZ – 8 osób 200h ( teoria + praktyka ),
 • MALARZ – TAPECIARZ - 8 osób 200h ( teoria + praktyka ),
 • OPERATOR WÓZKÓW JEZDNYCH – 10 osób.
ZADANIE 4. Staże zawodowe (6 miesięcy)
 • KUCHARZ – 8 osób,
 • PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ – 8 osób,
 • STOLARZ – 5 osób,
 • MALARZ – TAPECIARZ – 5 osób,
 • OPERATOR WÓZKÓW JEZDNYCH - 4 osób.
ZAPEWNIAMY

 • Materiały szkoleniowe na zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Serwis kawowy, catering,
 • Odzież ochronną
 • Badania lekarskie,
 • STYPENDIA ZA UCZESTNICTWO w kursach zawodowych i stażach zawodowych,
 • Zaświadczenia Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Gospodarki,
 • Certyfikaty EFS udziału w projekcie.


www.geo.ostroda.pl