PROJEKTY EFS


ZAPASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


   CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie w okresie od 01.12.2013 do 30.06.2015r. realizować będzie projekt "Młodzi, aktywni w Powiecie Ostródzkim" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja integracji Społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
ZAPASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


   CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie w okresie od 01.11.2013 do 28.02.2015r. realizować będzie projekt "Szansa dla młodych w Powiecie Ostródzkim" współfinansowanym przez rzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy..www.geo.ostroda.pl