GALERIA

ZEBRANIE SOŁECKIE W SZYLDAKU 2016    W dniu 27.04.2016 o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Szyldaku odbyło się zebranie sołeckie. W zebraniu wziął udział wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas i opiekun Sołectwa Szyldak Magdalena Muraszko.

   Zebranie prowadził sołtys Marek Szostek , który po przywitaniu mieszkańców i przybyłych gości , przedstawił porządek zebrania w następującym brzmieniu:
  • informacja wójta o najważniejszych sprawach i wydarzeniach w Gminie Ostróda,
  • informacja odnośnie możliwości inwestycji w sołectwie Szyldak,
  • zapoznacie mieszkańców w sprawie planowanych zmian sposobu segregacji odpadów komunalnych,
  • sprawy bieżące dotyczące sołectwa,
  • wolne wnioski – dyskusja.
   Zgodnie z porządkiem zebrania głos zabrał wójt Bogusław Fijas, który w swoim wystąpieniu poinformował o udziale Gminy Ostróda w różnych konkursach w których pozyskuje się środki na budowę dróg ,kanalizacji, zakupu samochodów dla OSP oraz na oświatę .W dalszym wystąpieniu wójt wspomniał o inwestycjach dotyczących sołectwa Szyldak. Do najważniejszych należy: budowa nowej stacji uzdatniania wody oraz remont polegający na położeniu nakładki asfaltowej drogi do Wyżnic i ulic Pocztowej i Szkolnej w Szyldaku przy pomocy firmy Strabag . Następnie wójt poinformował o zmianie sposobu segregacji odpadów komunalnych od 01.07.2016, polegającej na segregacji u żródła a także zmianie operatora. Kontynuując prowadzący zebranie sołtys M. Szostek poinformował o rozpoczęciu realizacji funduszu sołeckiego zaplanowanego na 2016 rok to jest: budowie chodnika na ul. Parkowej, budowie wiaty rekreacyjnej w Wyżnicach i rozbudowie oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej do nowo wybudowanych domów. W części dyskusyjnej mieszkańcy zgłosili miedzy innymi konieczność naprawy wiaty przystankowej oraz o drobnych uszkodzeniach na placu zabaw. Wszystkie problemy zgłaszane zostały zaprotokółowane do realizacji.www.geo.ostroda.pl